Scroll to top
Partner grada budućnosti
Share

Uvjeti poslovanja

GRADEKO

Opći uvjeti poslovanja :

Podaci:

Sjedište : Livadarski put 19 ,

Radno vrijeme : Radnim danom od 8-16

IBAN : 92045122711

MB : 01185349

Opće odredbe :

Trgovačko društvo GRADEKO d.o.o. (nadalje: “Gradeko”) imatelj je i nositelj svih prava na internet stranici www.gradeko.hr. Društvo putem navedene stranice pruža uslugu prodaje putem svoje internet trgovine – webshopa (nadalje: “Webshop”). Korištenjem usluge Webshopa i vezanih internet stranica i servisa na gradeko.hr domeni smatra se da su potrošači u svakom trenutku upoznati s ovim Uvjetima prodaje (nadalje: Uvjeti) kao i da ih u svakom trenutku u potpunosti razumiju i prihvaćaju. Ovi Uvjeti primjenjuju se na prava i obveze u vezi kupnje proizvoda ili usluga putem Webshopa kao i na prava i obveze koje proizlaze iz sklapanja Ugovora o prodaji na daljinu (nadalje: “Ugovor”) između potrošača kao krajnjeg kupca i Webshopa, odnosno Gradeka, te se smatraju sastavnim dijelom takvih Ugovora.

Pružatelj usluge internet prodaje putem Webshopa je: GRADEKO d.o.o., sa

sjedištem u Zagrebu, Livadarski put 19, OIB: 92045122711

Korisnicima Webshopa, tj. kupcima, savjetuje se i upućuje ih se da se prije kupnje na Webshopu upoznaju s ovim Uvjetima kao i iste periodički provjeravaju, sve kako bi se upoznali i bili upoznati sa svim njihovim pravima i obvezama.

Gradeko pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta u svakom trenutku bez ikakve prethodne najave ili obavijesti. Gradeko nije niti neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice koje proizlaze iz takvih promjena. Promjene stupaju na snagu u trenutku objave na internet stranici gradeko.hr.

Gradeko zadržava pravo prekinuti s pružanjem usluge Webshopa i/ili drugih usluga koje pruža putem internet stranice gradeko.hr kao i pravo promijeniti sadržaj Webshopa i/ili internet stranica gradeko.hr u svakom trenutku bez prethodne najave. Gradeko neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz istog. Promjene stupaju na snagu u trenutku objave na internet stranici Gradeko.hr.

Grdadeko zadržava pravo promijeniti, ograničiti i/ili prestati s pružanjem usluge Webshopa u svakom trenutku bez obveze prethodne najave, uključivo i djelomično. Geadeko u potpunosti ili djelomično može ograničiti pristup, kao i pružanje određenih usluga, korisnicima koji krše odredbe ovih Uvjeta.

Korištenje usluga Webshopa dozvoljeno je isključivo punoljetnim osobama. Upotreba i korištenje Webshopa od strane djece ili maloljetnih osoba nije dozvoljena. Roditelji i/ili skrbnici dužni o navedenom voditi računa, a u protivnom preuzimaju sva prava i obveze nastale takvom upotrebom odnosno korištenjem. Gradeko ne odgovara za eventualne posljedice takve upotrebe odnosno korištenja Webshopa.

Ako niste profesionalna osoba odgovorni ste za svako nestručno korištenje i rukovođenje kupljenim proizvodima. Svi proizvodi kupljeni na Webshopu koriste se na vlastitu odgovornost.

Webshop, odnosno Gradeko, se u potpunosti odriče od bilo kakve odgovornosti za točnost i/ili potpunost informacija i sadržaja koji se nalaze na Webshopu i/ili internet stranici gradeko.hr. Webshop, odnosno Gradeko, ne daje jamstva da fotografije proizvoda u cijelosti odgovaraju izgledu samog proizvoda, a posebno ne odgovara za moguće nenamjerne i/ili slučajne pogreške u opisu proizvoda i/ili tiskarske greške. Razlike između stvarnog proizvoda i fotografije proizvoda te opisa proizvoda posebno su moguće ukoliko proizvođač i/ili dobavljač izmijene neku od karakteristika ili sadržaj proizvoda. Bez obzira na navedeno, Webshop odnosno Gradeko opise redovito i detaljno provjerava.

Cijene, uvjeti plaćanja i akcijske ponude vrijede isključivo u trenutku narudžbe i/ili plaćanja i mogu se promijeniti bez prethodne najave!

Oblici plaćanja:

  • Internet bankarstvo
  • Opća uplatnica / virman

Sve cijene uključuju PDV.

Usluge webshop-a možete koristiti nakon registracije na našoj web stranici. Polja koja su označena kao obavezna moraju biti popunjena da bi registracija vrijedila. U bilo kojem trenutku možete pregledati ili ažurirati osobne podatke koje ste upisali prilikom kreiranja korisničkog računa.

U smislu općih uvjeta prodaje, kupac je fizička ili pravna osoba koja plaća proizvod i uslugu dostave posredstvom internet stranice. Prihvaćanjem općih uvjeta prodaje Kupac izjavljuje da su svi podaci koje je dao o sebi istiniti i potpuni.

Uvjeti prodaje :

a) Sklapanje i raskid ugovora o prodaji

Ovi Uvjeti kao i eventualni posebni uvjeti prodaje navedeni uz informacije o određenim proizvodima predstavljaju ponudu Društva Gradeko za sklapanje Ugovora.

Korisnik kao kupac svojom registracijom na internet stranici Webshopa, davanjem odnosno zaključivanjem narudžbe i/ili na drugi način utvrđen ovim Uvjetima prihvaća ove Uvjete te se smatra da je zaključen Ugovor između korisnika i Gradeka, sve prema uvjetima prodaje navedenim u ovim Uvjetima.

Predmet i svrha Ugovora je kupnja odabranog odnosno odabranih proizvoda i/ili odabrane usluge ili usluga putem Webshopa uz plaćanje odgovarajuće cijene toga/tih proizvoda i/ili usluge/a. Ugovor se zaključuje sredstvima daljinske komunikacije (Ugovor sklopljen na daljinu) i to putem Interneta.

Ugovor stupa na snagu i obvezuje od trenutka kada korisnik prihvati ponudu Gradeka i to odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe kao registrirani korisnik ili gost korisnik Webshopa.

Tijekom postupka registracije odnosno kreiranja korisničkog računa korisnik je obavezan odabrati naziv ili ime pod kojim će pristupati uslugama Webshopa, odabrati

sigurnosnu zaporku (lozinku), dati svoju valjanu adresu elektroničke pošte i valjani kontakt broj telefona ili mobitela. Svi podaci potrebni za registraciju odnosno kreiranje korisničkog računa moraju biti točni i istiniti te se izričito zabranjuje korištenje ili uporaba tuđih ili netočnih odnosno neistinitih podataka.

Registracija odnosno korisnički račun formiraju se samo za jednu osobu. Korisniku nije dozvoljeno davati podatke o svojoj registraciji odnosno korisničkom računu trećim osobama. Korisnik je obavezan pažljivo čuvati podatke o svojoj lozinki (zaporci) i korisničkom računu. Nije dozvoljena uporaba tuđe registracije ili korisničkog računa.

U slučaju kršenja gornjih odredbi ovih Uvjeta Gradeko zadržava pravo obrisati registraciju odnosno korisnički račun korisnika i isključuje se svaka obveza naknade korisniku bilo kakvog troška ili štete.

Registracijom na internet stranici Webshopa odnosno davanjem/zaključivanjem narudžbe smatra se da je zaključen Ugovor između korisnika i Gradeka. Ugovor stupa na snagu po izvršenoj registraciji korisnika, odnosno od dana kada korisnik prihvati ponudu za sklapanje takvog Ugovora.

Nastavno na sklapanje Ugovora korisniku će biti dostavljena potvrda o sklopljenom Ugovoru, odnosno predugovorna obavijest iz članka 57. st. 1. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine, br. 41/2014, 110/2015), obavijest o pravu korisnika na jednostrani raskid Ugovora s obrascem za jednostrani raskid Ugovora iz članka 61. st. 1. i 2. Zakona o zaštiti potrošača i ovi Uvjeti.

Korisnik ima pravo i može jednostrano raskinuti Ugovor u roku od 14 (četrnaest) dana bez navođenja razloga.

Korisnik nema pravo na jednostrani raskid Ugovora:

– ako mu je usluga u potpunosti ispunjena, a ispunjenje je započelo uz njegov izričit prethodni pristanak te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid Ugovora ako mu usluga bude potpuno ispunjena,

– ako je predmet Ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave,

– ako je predmet Ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji potrošača ili koja je jasno prilagođena potrošaču;

– ako je predmet Ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima

Da bi korisnik mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, mora obavijestiti Gradeko o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom:

– poštom na sljedeću adresu: Gradeko d.o.o., Livadarski put 19 Sesvete , 10000

Zagreb; ili

– telefaksom na: 01/3705-698 , ili

– elektroničkom poštom na: info@gradeko.hr,

u kojoj će korisnik navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte, a može koristiti i i priloženi primjer obrasca za jednostrani raskid ugovora.

Korisnik može elektronički ispuniti i poslati predmetni obrazac, a Gradeko će mu u tom slučaju elektroničkom poštom dostaviti potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu Ugovora.

Rok za jednostrani raskid Ugovora od 14 (četrnaest) dana teče od dana kada je korisniku ili trećoj osobi koju je korisnik odredio (a koja nije prijevoznik) roba koja je predmet Ugovora predana u posjed. U slučaju usluge rok za jednostrani raskid Ugovora teče od dana sklapanja Ugovora.

Ako korisnik jednostrano raskine Ugovor, izvršit će mu se povrat sredstava koja su od njega primljena, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada Gradeko zaprimi korisnikovu izjavu odnosno obrazac o jednostranom raskidu Ugovora, osim ukoliko je korisnik odabrao drugu vrstu isporuke a koja nije najjeftinija standardna isporuka koju je Gradeko ponudio.

Povrat sredstava bit će izvršen na isti način na koji je korisnik izvršio uplatu. U slučaju da korisnik pristaje na drugi način povrata plaćenog iznosa neće snositi nikakve troškove u odnosu na povrat.

Povrat novca Gradeko može izvršiti tek nakon povrata robe Gradeku.

Robu korisnik treba vratiti ili predati na adresu Gradeko d.o.o., Livadarski put 19 , 10 000 Zagreb najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je Gradeko uputio svoju odluku o jednostranom raskidu ugovora.

Smatra se da je korisnik izvršio svoju obvezu na vrijeme ako prije isteka unaprijed navedenog roka pošalje ili preda robu Gradeku, odnosno osobi koju je Gradeko ovlastio za primanje robe.

Izravne troškove povrata robe snosi korisnik.

Korisnik je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe. U slučaju oštećenja originalne ambalaže iznos povrata biti će umanjen za postotak u skladu s vrijednosti robe, u kojem slučaju će korisnik biti o tome obaviješten.

Ako je na zahtjev korisnika izvršavanje usluge započelo tijekom roka za jednostrani raskid Ugovora, korisnik je dužan platiti Gradeku iznos koji je razmjeran onom što je isporučeno do trenutka kada je korisnik obavijestio Gradeko o jednostranom raskidu Ugovora.

b) Uvjeti i postupak kupnje

Na Webshopu se za pojedine proizvode, između ostalog, naznačuju glavne karakteristike proizvoda, cijena, posebne akcije i pogodnosti, načini plaćanja i dostave. Svi navedeni podaci važeći su u trenutku zaključene narudžbe.

Cijena proizvoda kao i trošak dostave vidljivi su u košarici za kupnju prije zaključenja narudžbe.

Sve informacije o potvrdi kupnje temeljem elektronske narudžbe dostavit će se na adresu elektroničke pošte kupca navedenu u postupku registracije/narudžbe ili u košarici za kupnju pri unosu podataka prilikom zaključivanja narudžbe.

Sve cijene su izražene u hrvatskim kunama (HRK) i u njih je uključen PDV.

Ukoliko korisnik ne zaprimi obavijest o potvrdi narudžbe, korisnik može kontaktirati Gradeko putem elektroničke pošte na: info@gradeko.hr ili putem telefona na: 01/2908-121 , 122 , 123

c) Dostava i uvjeti dostave

Dostava se vrši putem DPD kurirske službe na adresu koju je korisnik naveo prilikom kupnje.

Ukoliko za pojedini proizvod nije drugačije navedeno, rok isporuke proizvoda kod kojih je navedeno da se nalaze na zalihi/lageru je 1-2 radna dana tamo gdje postoji organizirana dostava i dostava se vrši direktno na navedenu adresu. Tamo gdje nije organizirana dostava, dostavu vrši pošta koja obavještava korisnika o prispijeću pošiljke koju korisnik može podići na pošti u roku od 5 dana.

Trošak dostave obračunava se automatski prilikom kupnje proizvoda i korisniku se izdaje račun na kojem je iskazana cijena kupljenih proizvoda i cijena dostave. Trošak dostave biti će iskazan u košarici uz cijenu proizvoda.

U slučaju promjene roka isporuke Webshop će korisnika o tome odmah obavijestiti.

d) Reklamacije i prigovori te materijalni nedostaci

Kupac je dužan prilikom preuzimanja pošiljke istu pregledati. Ukoliko pošiljka odnosno pakiranje pošiljke ima vidljivih oštećenja kupac može odbiti primitak iste, a dostavna služba će istu vratiti Webshopu odnosno Gradeku.

Reklamacije vezane za nedostatke proizvoda te svi ostali prigovori mogu se izjaviti u pisanoj formi. Uz reklamaciju je potrebno obavezno poslati fotografije oštećenog proizvoda. Reklamacije se mogu slati:

– poštom na sljedeću adresu: GRADEKO d.o.o., Livadarski put 19, 10 000 Zagreb; ili

– elektroničkom poštom na info@gradeko.hr,

U slučaju opravdane reklamacije zbog oštećene, neispravne ili pogrešno isporučene robe, ako kupac nije utjecao na oštećenje, neispravnost ili nedostatak robe, Gradeko korisniku daje mogućnost za raskid Ugovora uz povrat uplaćenog iznosa ili pravo na zamjenu proizvoda.

U slučaju opravdane reklamacije, u rokovima određenim Zakonom o obveznim odnosima, Gradeko snosi cjelokupan trošak zamjene proizvoda novim.

U slučaju spora oko opravdanosti reklamacije i/ili načina na koji je proizvod vraćen, proizvod mora biti nekorišten, u nepromijenjenoj količini te u originalnoj ambalaži, uz predočen originalan račun i jamstvo, ukoliko postoji.

U slučaju nedostataka i neispravnosti proizvoda prema Članku 43. Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/14, 110/15), primjenjuju se odredbe Zakona o obveznim odnosima

(nadalje: “ZOO”). Kod pregleda robe, sukladno članku 403. ZOO-a, kupac na daljinu u roku od 8 dana mora obavijestiti Gradeku o vidljivim nedostacima. Kod zajedničkog pregleda robe kupca i Gradeka, kupac je dužan odmah priopćiti svoje primjedbe.

Ukoliko se kupac ne drži ovih rokova gubi pravo koje mu po osnovi pripada. Sukladno članku 410. ZOO-a kupac koji je pravodobno i uredno obavijestio Gradeko može po svom izboru zahtijevati da: Gradeko nedostatak ukloni, da mu preda drugu stvar bez nedostatka, zahtijevati snižavanje cijene, izjaviti da raskida ugovor. Ako je nedostatak neznatan kupac nema pravo na raskid ugovora, ali mu pripadaju sva druga prava, uključujući i pravo na popravljanje štete. Prema članku 412. stavak 1. ZOO-a, kupac može raskinuti ugovor samo ako je prethodno dao Gradeku naknadni primjereni rok za ispunjenje ugovora.

Online rješavanje potrošačkih sporova :

Sukladno uredbi Europske unije, Gradeko Webshop sudjeluje u rješavanju potrošačkih sporova za proizvode i usluge kupljene putem interneta, a koje kupci mogu predati online.

Uredba Europske Unije br. 524/2013. o online rješavanju potrošačkih sporova

(Online Dispute Resolution platform

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show ) primjenjuje se

od 09. siječnja 2016.

Sukladno Članku 14. stavku 1. te Uredbe propisana je obveza trgovaca sa sjedištem u Europskoj uniji koji sudjeluju u ugovorima o online prodaji da na lako dostupnom mjestu na svojim internetskim stranicama osiguravaju elektronsku poveznicu s Platformom za ORS. Platforma za online rješavanje potrošačkih sporova (Platforma za ORS) započela je s radom 15. veljače 2016. godine.

Nastavno na gore navedene odredbe, u nastavku je elektronska poveznica (link):

Platforma za online rješavanje potrošačkih sporova

Za detaljnije informacije budite nam se slobodni obratiti putem e-maila na adresu info@gradeko.hr

e) Jamstvo za ispravnost proizvoda i servis

Za proizvode za koje se daje jamstvo u skladu sa zakonom i jamstvom određenim od strane proizvođača izdaje se jamstveni list (odnosi se na električne uređaje). Pravo na korištenje jamstva ostvaruje se isključivo uz predočenje računa i jamstvenog lista. Kupac je dužan čuvati jamstveni list i račun. Jamstveni rok teče od dana izdavanja računa.

U slučaju izdavanja jamstvenog lista kojim proizvođač jamči ispravnost proizvoda u tijeku određenog vremena, kupac može, ako proizvod nije ispravan zahtijevati da se taj proizvod u razumnom roku popravi ili da mu se umjesto popravka preda drugi takav ispravan proizvod. Ukoliko za vrijeme trajanja jamstvenog roka nastupi neispravnost proizvoda isti se dostavlja u ovlašteni servis naveden u jamstvenom listu.

Neispravnost proizvoda nastala kao posljedica nepravilnog korištenja i/ili nepostupanja u skladu s uputama nije pokrivena jamstvom. Servisiranje i prodaja zamjenskih dijelova za kupljeni proizvod osigurani su putem ovlaštenih servisa navedenih u jamstvenom listu.

Elektronička komunikacija :

Kada posjetite WWW.GRADEKO.HR ili nam pošaljete elektronsku poštu (e-mail), s nama komunicirate elektronski. Ovime pristajete na elektronsku komunikaciju s WWW.GRADEKO.HR . Mi s Vama komuniciramo putem e-maila ili uz pomoć informacija na stranicama WWW.GRADEKO.HR. Ovime pristajete na sva pravila, upozorenja, obavijesti i ostale poruke putem kojih mi komuniciramo s Vama. Nije dozvoljeno korištenje neispravnih ili tuđih e-mail adresa, impersonizacija druge osobe i/ili organizacije ili bilo kakvo drugačije navođenje na krivi izvor sadržaja i komunikacije.

Copyright :

Stranica WWW.GRADEKO.HR je u vlasništvu tvrtke GRADEKO D.O.O. Sav sadržaj na WWW.GRADEKO.HR kao što su tekstovi, grafički sadržaji, zaštitni znakovi (logotipi), ikonice, digitalni downloadi i podaci vlasništvo su tvrtke GRADEKO D.O.O. ili naših partnera i zaštićeni su domaćim i međunarodnim propisima o zaštiti autorskog i srodnih prava odnosno prava industrijskog vlasništva i njihova neovlaštena uporaba predstavlja povredu propisa o zaštiti prava intelektualnog vlasništva.

Sesvete, 15.1.2021. PDF